"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Treść strony internetowej opracowana przez Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania.

WITAJ NA NASZEJ STRONIE

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzą podmioty sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy 15 gmin zlokalizowanych na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie jest jedną z Lokalnych Grup Działania na terenie województwa zachodniopomorskiego realizującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

DOTACJE

AKTUALNOŚCI

Informacja dla beneficjentów w zakresie stosowania od 21.02.2018 r. zmienionych zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców.

22.02.2018 | Dodał: Administrator

Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia
10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).

Niniejszą ustawą zmienia się między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zmiany odnoszą się między innymi do przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Najważniejsze z nich to: dopuszczenie jednego kryterium oceny ofert, np. ceny lub kosztu, możliwość przeprowadzenia przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, konieczność ustalania szacunkowej wartości zamówienia nie wcześniej niż 3 miesiące (dla dostaw, usług) lub 6 miesięcy (dla robót budowlanych)  przed ogłoszeniem zapytania ofertowego, podwyższenie progu od którego należy stosować zasadę konkurencyjności  z 20 000 zł  do równowartości 30 000 euro.

Przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
tj. z dniem 21 lutego 2018 r.

 Więcej informacji:

http://www.prow.wzp.pl/wiadomosci/wiadomosci/prow-2014-2020/wiadomosc-dnia/informacja-dla-beneficjentow-w-zakresie-stosowania-od-21022018-r-zmienionych-zasad-konkurencyjnego

Zmiana Lokalnych Kryteriów Wyboru

14.02.2018 | Dodał: Administrator

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania informuje, że Walne Zebranie Członków w dniu 13 lutego 2018 r. uchwaliło zmianę lokalnych kryteriów wyboru dla następujących przedsięwzięć: „1.2.1 Rozwój Przedsiębiorstw, 2.2.1. Działania Informacyjno-Promocyjne  (operacje grantowe) oraz 3.1.1. Wydarzenia Aktywizacyjne i Integracyjne (operacje grantowe).

LGD Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania przeprowadziło zmianę lokalnych kryteriów wyboru z zastosowaniem metod partycypacyjnych wskazanych w LSR zapewniających aktywny udział lokalnej społeczności. Zaprojektowane kryteria lokalne zostały objęte procedurą konsultacji społecznych w formie e-konsultacji przeprowadzonych w terminie od 04.01.2018 r. do 31.01.2018 r. oraz konsultacji w gronie członków LGD. Pozytywną opinię w zakresie ich zmiany wyraziła również Rada Oceniająca w treści uchwały nr I/1/18 z dnia 13 lutego 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią lokalnych kryteriów wyboru stosowanych w procesie oceny operacji od naborów wniosków, dla których procedura ogłoszenia została uruchomiona po dniu uchwalenia zmienionych kryteriów.

Pobierz lokalne kryteria wyboru 

 

Zapraszamy na Warsztat refleksyjny 13.02.2018 r. godz. 11.00

06.02.2018 | Dodał: Administrator

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania realizując wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 zaprasza

PRZEDSTAWICIELI SEKTORA PUBLICZNEGO, GOSPODARCZEGO, SPOŁECZNEGO I MIESZKAŃCÓW OBSZARU LSR ORAZ PRZEDSTAWICIELI LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

na warsztat refleksyjny w ramach prowadzonych na bieżąco działań w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR (ewaluacja on-going), który odbędzie się 13 lutego 2018 r. o godz. 11.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 403 (IV piętro).

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na adres e-mail: biuro@stowarzyszeniesgd.pl, lub telefonicznie tel/fax. 94 340 24 58 w terminie do 08 lutego 2018 r.

Program warsztatu

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Oceniającej

06.02.2018 | Dodał: Administrator

Zawiadamiamy, że dnia 13 lutego (wtorek) o godzinie 09:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 403 (IV piętro) odbędzie się posiedzenie Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania.

Zawiadomienie o posiedzeniu Walnego Zebrania Członków

06.02.2018 | Dodał: Administrator

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania informuje, że w dniu 13 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 403 (IV piętro) odbędzie się Walne Zebranie Członków. W porządku posiedzenia zostanie podjęta m.in. uchwała zmieniająca lokalne kryteria wyboru oraz regulamin Rady Oceniającej.

Uprzejmie prosimy Członków Stowarzyszenia o potwierdzenie przybycia na adres e-mail: biuro@stowarzyszeniesgd.pl, lub telefonicznie tel/fax. 94 340 24 58 w terminie do 09 lutego 2018 r.

Szkolenie w ramach Projektu pn. "Przypływ umiejętności w turystyce - regionalnej specjalizacji województwa zachodniopomorskiego"

25.01.2018 | Dodał: Administrator

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki w Szczecinie rozpoczęła realizację szkoleń w ramach Projektu pn. "Przypływ umiejętności w turystyce-regionalnej specjalizacji województwa zachodniopomorskiego" .
Najbliższe szkolenie pn. "Przewodnik turystyczny lokalny" zaplanowane zostało na 3 lutego br w Koszalinie, zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń. Poniżej zamieszczamy harmonogram szkoleń organizowanych w naszym regionie.

Harmonogram szkolenia:

03-04 lutego 2018 (sobota-niedziela)
17-18 lutego 2018 (sobota-niedziela)
24-25 lutego 2018 (sobota-niedziela
10-11 marca 2018 (sobota-niedziela)
17-18 marca 2018 (sobota-niedziela)
14-15 kwietnia 2018 (sobota-niedziela)
21-22 kwietnia 2018 (sobota-niedziela)
12-13 maja 2018 (sobota-niedziela)
26-27 maja 2018 (sobota-niedziela)
09-10 czerwca 2018 (sobota-niedziela)

16-17 czerwca 2018 (sobota-niedziela)

Plakat

POZNAJMY SIĘ

Aleksandra Wołujewicz

Dyrektor Biura

Monika Kostrzewska

Specjalista ds. promocji i obsługi projektów

Aleksandra Karolczak

Specjalista ds. administracji i obsługi projektów

Paulina Witemberg

Specjalista ds. organizacyjno - biurowych

Instytucje współpracujące

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Napisz do nas!

verification code